เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ RushSMS.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ไดเวอร์ซิชั่น จำกัด


ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ที่ออกโดย RushSMS.com ซึ่งมีดังนี้

1. ทาง RushSMS.com ไม่เปิดให้บริการกับเว็บไซต์ หรือธุรกิจในลักษณะต่อไปนี้

  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆ ที่เผยแพร่สือลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

หากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ผู้ให้บริการขอระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆ ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆ ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆ ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  • เว็บไซต์หรือธุรกิจใดๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลปลอม ผู้ให้บริการมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะยกเลิกสัญญา หรือระงับการให้บริการ

3. แพคเกจบริการที่กระทำการสั่งซื้อไปแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดใด้

4. ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 72 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

5. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

6. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัครเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก เจ้าของบัตรในการซื้อบริการ

7. ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

8. ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมแจ้งได้ ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

9. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

10. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการให้บริการ SMS

1. ผู้สมัครใช้บริการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งานระบบ SMS และรับผิดชอบ ต่อเนื้อหา ข้อความในการส่ง SMS ภายใต้กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ทาง RushSMS Tไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครใช้บริการ ต้องรับผิดชอบต่อข้อความ และเบอร์ปลายทางในส่ง SMS โดยห้ามส่ง SMS ที่เป็นการรบกวน แก่บุคคลอื่น ให้ได้รับความเดือดร้อน

3. ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้บริการ นำบริการ sms ไปใช้ในลักษณะที่แอบอ้างเป็นผู้อื่น หรือเจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหาย

4. RushSMS ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดเผยข้อมูลของท่าน ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีการร้องขออย่างเป็นทางการ


ข้อตกลงของผู้ให้บริการ

1. RushSMS จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเด็ดขาด

2. ทางทีมงาน RushSMS ขอดูแลระบบการให้บริการ SMS ให้มีประสิทธิภาพ

3. สงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนค่าบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน


เงื่อนไขทางเทคนิค

1. การส่ง SMS ภาษาไทย 1 ข้อความ (Credit) สามารถส่งได้เป็นจำนวน 70 ตัวอักษร และภาษาอังกฤษ 140 ตัวอักษร หากมีข้อความภาษาไทย เพียงตัวอักษรเดียว จะถูกนับเป็นข้อความภาษาไทยทั้งหมด

2. กรณีพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ ยาวเกิน 140 ตัวอักษร ระบบจะทำการคำนวณให้ว่า มีการใช้งานกี่ข้อความ ตัวอย่างเช่น หากท่านพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ 141 ตัวอักษร ระบบจะคำนวณ credit sms ของท่านเป็น 2 credit หรือ 2 ข้อความทันที