ข้อมูลด้าน API

วิธีการเรียกใช้ API เพื่อส่งข้อความ


http://api.rushsms.com:8080/?username=YOURUSER&password=YOURPASS&type=X&delivery=Y&mobile=NUMBER&sender=YOURNAMEORNUMBER&message=YOURMESSAGE<&url=WAPPUSHURL>

ข้อมูลที่จำเป็นต้องส่งมายัง API มีดังอธิบายด้านล่าง ข้อมูลทุกตัวแปร จำเป็นต้องเข้ารหัส (encoded) เป็น URL-UTF-8 โดยเฉพาะ message และ url


username : ชื่อบัญชีของท่านในระบบ RushSMS

password : รหัสผ่านของท่าน


type : ระบุรูปแบบของข้อความที่ต้องการส่ง
รูปแบบ "type" :-
0: Plain Text (GSM 3.38 Character encoding)
1: Flash Message (GSM 3.38 Character encoding)
2: Unicode หากต้องการส่งข้อความภาษาไทย ให้เลือกรูปแบบนี้
3: Reserved
4: WAP Push
5: Plain Text (ISO-8859-1 Character encoding)
6: Unicode Flash
7: Flash Message (ISO-8859-1 Character encoding)


delivery : ระบุว่าต้องการรายงานการส่งหรือไม่
ค่าที่เป็นไปได้ของ "delivery":-
0: ไม่ต้องการรายงานการส่ง
1: ต้องการรายงานการส่ง


mobile : หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่ง สามารถใส่เครื่องหมายบวก (+) นำหน้าหรือไม่ก็ได้ สำหรับประเทศไทย ให้นำหน้าด้วยรหัสประเทศ +66 แล้วจึงตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เช่น +66863000388 สำหรับการส่งพร้อมกันหลายหมายเลข สามารถใช้เครื่องหมาย comma (,) คั่นระหว่างหมายเลข (เครื่องหมาย comma ต้องถูก URL encoded ด้วยเช่นกัน)


sender : ชื่อผู้ส่งที่ต้องการให้ปรากฏ
หากเป็นตัวเลขอย่างเดียว สามารถแสดงได้สูงสุด 18 ตัวเลข
หากมีตัวอักษรผสมด้วย สามารถแสดงได้สูงสุด 11 ตัวอักษร
If you wish plus ('+') should be prefixed to the sender address when the message is displayed on the cell phone, please prefix the plus sign to your sender address while submitting the message (note the plus sign should be URL encoded). Additional restrictions on this field may be enforced by the SMSC.


message : ข้อความที่ต้องการส่ง โดยต้องผ่านการเข้ารหัสแล้ว The message to send (Can be used for 'long' messages, that is, messages longer than 160 characters for plain text, 140 for flash and 280 for Unicode)For concatenated (long) messages we will be counting as one message for every 153 characters for plain text and 268 characters for Unicode, as the rest of the characters will be used by the system for packing extra information for re-assembling the message on the cell phone. In case of WAP Push (type = 4), this is the text that would appear in the message. Also in the latter case, to send non-English characters in the message, you only have to directly URL encode them (using UTF-8 character encoding scheme).


url : If sending a WAP Push message (type=4), this holds the link that you wish to send, for any other type of message, no value needs to be supplied for this field (if specified will be ignored). Just like “message” field, this field should also be URL encoded with UTF-8 character encoding (even for sending non-ASCII domain names).